WeCreativez WhatsApp Support
Whatsapp ile Ulaşın
Merhaba, Telefonda hukuki danışmanlık hizmeti vermesek de randevu ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden hızlı iletişime geçebilirsiniz.
Mezopotamya Mahallesi, 332. Sokak, Kutay Şato Trend Office, Kat : 5, No :18, Kayapınar/DİYARBAKIR 0537 579 12 69
info@yilmazkarakas.av.tr

Yeni İnfaz Yasasıyla Getirilen Koşullu Salıverilme Oranları ile Denetimli Serbestlik Süreleri

Av. Yılmaz KARAKAŞ

GİRİŞ:

Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı ile ulaşılmak istenilen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu suça karşı korumak, hükümlünün; yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara, nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır.

İnfazda temel ilke; Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır. Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.

Bunu gerçekleştirmek amacıyla TBMM Genel Kurulunda 14/4/2020 tarihinde kabul edilen Kanunla başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır. Kanun toplam 69 maddeden oluşmaktadır.

Çalışmamda 15/04/2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun incelenecek olup ağırlıklı olarak koşullu salıverilme oranları, denetimli serbestlik süreleri ile açık ceza infaz kurumuna geçiş şartlarında yapılan değişiklikler incelenecektir.

KOŞULLU SALIVERİLME :

Koşullu salıverilme, hapis cezasına hükümlü olan kişinin cezasının, Kanun’da öngörülen belli bir bölümünün iyi hâlli olarak infaz edilmesinden sonra kalan bölümünü kasıtlı bir suç işlememek, hakkında hükmedilmiş denetimli serbestlik yükümlülüklerine uymak koşuluyla dışarıda geçirmesidir.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15/04/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup koşullu salıverilme oranlarında değişiklik yapılmış ve bundan sonra uygulanacak olan koşullu salıverilme oranları aşağıda belirtilmiştir.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 107/2 inci maddesi uyarınca genel koşullu salıverilme oranı (2/3) ‘ten (1/2)’ye indirilmiştir. Süreli hapis cezası olanlar cezalarının yarısını ceza infaz kurumunda çektikleri takdirde koşullu salıverilmeden yararlanabileceklerdir. Ancak getirilen düzenlemede  bazı suçlar istisna tutulmuştur.

İstisna suçlar ise şunlardır;

 • Kasten Öldürme Suçunda (TCK m. 81, 82 ve 83) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Kasten Yaralama Neticesinde Mağdurun Yüzünde Sürekli Değişiklik meydana gelmesi suçunda (TCK m. 87/2-d) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • İşkence Suçunda (TCK m. 94,95) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Eziyet Suçunda (TCK m. 96) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Basit Cinsel Saldırı suçunda (TCK m. 102/1) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Nitelikli Cinsel Saldırı Suçunda (reşit olan hükümlü) (TCK m. 102/2) koşullu salıverilme oranı (3/4)’dür. Ancak bu suçun 28/06/2014 tarihinden önce işlenmesi durumunda koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Çocuğun Cinsel İstismarı suçunda (reşit olan hükümlü) (TCK m. 103) salıverilme oranı (3/4)’dür. Ancak bu suçun 28/06/2014 tarihinden önce işlenmesi durumunda koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki suçunda (TCK m. 104/1) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki suçunun nitelikli hallerinde (reşit olan hükümlü) ise (TCK m. 104/2-3) koşullu salıverilme oranı (3/4)’tür. Ancak bu suçun 28/06/2014 tarihinden önce işlenmesi durumunda koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Cinsel Taciz suçunda (TCK m. 105) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Özel Hayata ve Hayatın Gizli Alanına Karşı suçlarda (TCK m. 132, 133, 134, 135, 136,137 ve 138) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Uyuşturucu ve Uyarıcı İmal ve Ticareti suçunda (reşit olan hükümlü) (TCK m. 188) koşullu salıverilme oranı (3/4)’tür. Ancak bu suçun 28/06/2014 tarihinden önce işlenmesi durumunda koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Suç Örgütü Kurma, Yönetme ve Üye Olma Suçları ile Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde İşlenen Suçlarda (TCK m. 220- Örgüte yardım etme suçu hariç) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir. Ancak Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde işlenen uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları ile TCK m. 102/2, 103, 104/2-3 maddelerinde düzenlenen cinsel dokunulmazlığa karşı suçlarda koşullu salıverilme oranı (3/4)’dür.
 • Devlet Sırlarına Karşı İşlenen suçlarda (TCK m. 326 – 339) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Devlet İstihbarat Hizmetleri ile MİT kanunu Kapsamına giren suçlarda koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Çocuk hükümlüler yönünden; Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Tüm Suçlar (TCK m. 102 – 105), Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve ticareti suçları (TCK m. 188), Örgütlü Suçlar (TCK m. 220- örgüte yardım etme hariç) ve Terör Suçlarında (3713 sayılı Kanun Kapsamına giren Suçlar) koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Mükerrirler yönünden ise koşullu salıverilme oranı (2/3)’dir.
 • Diğer terör suçlarında koşullu salıverilme oranı (3/4)’tür.

DENETİMLİ SERBESTLİK:

Denetimli serbestlik, yasa tarafından belirlenen deneme süresinde, kişinin cezasının sosyal hayat içerisinde infazına olanak sağlayan bir ceza hukuku kurumudur. Suç işleyen kişi sosyal yaşam içerisinde denetimli serbestlik yoluyla gözlemlenmektedir. Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyla bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasadır. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca tahliye edilerek dışarda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutulmaktadır.

Denetimli Serbtesliğe ilişkin düzenlemeler 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeyi incelemek gerekirse;

5275 sayılı CGTİHK m. 105/A :

 • Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla, açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan ve koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, hükmün infazına ilişkin işlemleri yapan Cumhuriyet başsavcılığının bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.
 • Açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları oluşmasına karşın, iradesi dışındaki bir nedenle açık ceza infaz kurumuna ayrılamayan veya bu nedenle kapalı ceza infaz kurumuna geri gönderilen iyi hâlli hükümlüler, diğer şartları da taşımaları hâlinde, birinci fıkrada düzenlenen infaz usulünden yararlanabilirler. 
 • Yukarıdaki fıkralarda düzenlenen infaz usulünden; (2) a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler, b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan hükümlüler, diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli, Adlî Tıp Kurumundan alınan veya Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adlî Tıp Kurumunca onaylanan bir raporla belgelendirilmelidir.
 • Adli para cezasının ödenmemesi nedeniyle, cezası hapse çevrilen hükümlüler yukarıdaki fıkralardaki infaz usulünden yararlanamazlar.
 • Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar; a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması, b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması, c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi, d) Belirlenen programlara katılması, yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir. Hükümlünün risk ve ihtiyaçları dikkate alınarak yükümlülükleri değiştirilebilir.
 • Hükümlünün;(1) a) Ceza infaz kurumundan ayrıldıktan sonra, talebinde belirttiği denetimli serbestlik müdürlüğüne beş gün içinde müracaat etmemesi, b) Hakkında belirlenen yükümlülüklere, denetimli serbestlik müdürlüğünün hazırladığı denetim ve iyileştirme programına, denetimli serbestlik görevlilerinin bu kapsamdaki uyarı ve önerileriyle hakkında hazırlanan denetim planına uymamakta ısrar etmesi, c) Ceza infaz kurumuna geri dönmek istemesi, hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine, koşullu salıverilme tarihine kadar olan cezasının infazı için açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine, denetimli serbestlik müdürlüğünün bulunduğu yer infaz hâkimi tarafından karar verilir.
 • Hükümlü hakkında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmaya başlandıktan sonra işlediği iddia olunan ve cezasının alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren kasıtlı bir suçtan dolayı kamu davası açılmış olması hâlinde, denetimli serbestlik müdürlüğünün talebi üzerine infaz hâkimi tarafından, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna gönderilmesine karar verilebilir. Kovuşturma sonucunda beraat, ceza verilmesine yer olmadığı, davanın reddi veya düşme kararı verilmesi hâlinde, hükümlünün cezasının infazına denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak devam olunmasına infaz hâkimi tarafından karar verilir.
 • Denetimli serbestlik müdürlüğüne müracaat etmesi gereken sürenin bitiminden itibaren iki gün geçmiş olmasına karşın müracaat etmeyenler ile (…) (2) ceza infaz kurumuna iade kararı verilmesine rağmen iki gün içinde en yakın Cumhuriyet başsavcılığına teslim olmayan hükümlüler hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 292 nci ve 293 üncü maddelerinde yazılı hükümler uygulanır.
 • Yükümlülüklerin gereklerine ve denetim planına uygun davranan hükümlünün koşullu salıverilmesi hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından hazırlanan gerekçeli rapor, 107 nci ve 108 inci maddeler uyarınca işlem yapılmak üzere ilgili mahkemeye gönderilir.
 • Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezaların infazına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.
 • Koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin (4/5)’nü ceza infaz kurumunda geçiren ve açık ceza infaz kurumunda veya çocuk eğitimevinde bulunan iyi halli hükümlülerin talebi halinde, cezaların koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle dışarıda çektirilmesine karar verilebilir. 105/A-1 fıkrası uyarınca verilen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz süresi üç yılı geçemez. Somutlaştırmak gerekirse, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazında koşullu salıverilme için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken sürenin (4/5)’nü cezaevinde geçirmeleri gerekir. Yani koşullu salıverilmeye esas alınacak sürenin (1/5)’ni  Denetimli Serbestlikte geçirilmesi mümkün olacaktır. Hükümlü Denetimli Serbestlikten en fazla üç yıl faydalanabilecektir.
 • 105/A – 3. fıkrasına göre ise; sıfır – altı yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükmülüler ile maruz kaldıkları ağır hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler koşullu salıverilme için ceza infaz kurumunda geçirmeleri gereken sürenin (3/5)’nü ceza infaz kurumunda geçirmeleri ve diğer şartları da taşımaları halinde yararlanabilirler. Bu fıkrada denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz süresi dört yılı geçemez.
 • Yeni yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, hükümlülerin cezalarında, (1/2) koşullu salıverilme indirimi ve (1/5) oranında nispi denetimli serbestlik indirimi uygulanacaktır. Bu yasadan sonra, cezası olan kişinin cezaevinde hiç yatmaz durumu ortadan kalkacaktır.
 • Örnek 1:  12 yıl hapis cezası alan (istisna suçlardan değilse) hükümlü için;
  • Genel Koşullu Salıverilme oranı (1/2) uygulandığında : 5 yıl infaz kurumunda geçirmesi gereken süre.
  • 5 yıla Denetimli Serbestlik indirimi (1/5) uygulanınca : 1 yıl (Hükümlünün denetimli serbestlikte kalacağı süre)
  • 5 yıl – 1 yıl : 4 yıl (Hükümlünün ceza infaz kurumunda geçireceği süre)
 • Örnek 2: 8 yıl hapis cezası alan 0-6 yaş grubunda çocuğu bulunan kadın hükümlü için;(istisna suçlardan olmadığı varsayılırsa)
  • Genel Koşullu Salıverilme oranı (1/2) uygulandığında: 4 yıl (infaz kurumunda geçirmesi gereken süre)
  • 4 yıla denetimli serbestlik indirimi uygulanınca (0-6  yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlü için (2/5)) : 1,6 yıl (Hükümlünün denetimli serbestlikte kalacağı süre)
  • 4 yıl – 1,6 yıl: 2,4 yıl (Hükümlünün ceza infaz kurumunda geçireceği süre)

5275 sayılı CGTİHK Geçici Madde 6:  

30/03/2020 Tarihinden Önce İşlenen Suçlar Yönünden Denetimli Serbestlik:

5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/1. maddesi gereği, 30.03.2020 tarihine kadar işlenen suçlarda, aşağıda belirtilen istisna suçlar hariç, 5275 sayılı CGTİHK 107/2. Maddesindeki (2/3) oranı, (1/2) ye indirilmiş, ayrıca Denetim Süresi 1 yıldan, 3 yıla çıkarılmıştır. 0-6 yaş aralığında çocuğu olan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetim süresi 4 yıl olarak uygulanacaktır. Maruz kaldığı ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatını yalnız idame ettiremeyen altmışbeş yaşını bitirmiş hükümlülerin koşullu salıverilmeleri için ceza infaz kurumlarında geçirmeleri gereken süreler, azami süre sınırına bakılmaksızın 105/A maddesinde düzenlenen denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebilir. Ayrıca Geçici 6/3. maddesi gereği, İyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacaktır.

Aşağıda belirtilen istisna suçlarda ise denetimli serbestlik süresi 1 yıl olarak uygulanacaktır. İstisna suçlar ise şunlardır: Kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu (madde 87, fıkra iki, bent d), işkence suçu (madde 94 ve 95), eziyet suçu (madde 96), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar.

Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82 ve 83), cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104 ve 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137 ve 138) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarını işleyen Sıfır-altı yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile yetmiş yaşını bitirmiş hükümlülerde de 4 yıl olan denetim süresi uygulanmayıp 1 yıllık denetim süresi uygulanacaktır.

1-Bu yasadan önce;

– (671 sayılı KHK ile (5275 sk. Geçici 6/1. Maddenin önceki hali) ile,

01.07.2016 tarihinden önce işlenen suçlarda, istisna olarak belirtilenler suçlar hariç,

(1/2) şartla tahliye indirimi ve 2 yıl denetimli serbestlikten yararlanıyordu.

→ 4 yıl veya 4 yıldan az hapis cezası olan bir hükümlü; (1/2) şartla tahliye indirimi ve 2 yıl denetimli serbestlik uygulanarak ceza evinden çıkıyordu. Açığa ayrılma yönetmeliği gereği 3 gün cezaevinde yatıyor, İnfaz Hakiminin vereceği denetimli serbestlik kararı ile cezaevinden çıkıyordu.

2- Bu yeni yasa ile birlikte;

– 5275 sk. Geçici 6/1. Maddenin sonraki yeni hali ile,

Bu Yeni İnfaz Yasası ile 5275 sayılı CGTİHK nun geçici 6/1. maddesinde değişiklik yapılarak (1/2) şartla tahliye indirimi ve Denetim süresi “1” yıldan “3” yıla çıkarılmıştır.

→ 6 yıl veya 6 yıldan daha az hapis cezası olan bir hükümlü; (Geçici 6. maddede sayılan istisna suçlar hariç ve suç tarihi 30.03.2020 den önce olan hükümlüler için),

– 6 yıl Hapis (1/2) şartla tahliye indirimden yararlanacak,

6 yılın (1/2)’si = 3 yıl Hapis.

– 3 yılda Denetimli serbestlikten yararlanacak.

İnfaz Hakiminin vereceği denetimli serbestlik kararı ile cezaevinden çıkacaktır.

Önceki yasada bu haktan yararlanmak için açığa ayrılmak gerekiyordu, ancak yapılan değişiklik ile, 5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/3. maddesi gereği, İyi halli olmak koşuluyla kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler hakkında da uygulanacağı için kapalı ceza evinde olanlarda bu haktan yararlanabileceklerdir.

Sonuç olarak, Suç tarihi 30.03.2020 tarihinden önce olan ve hapis cezası 6 yıl veya daha az olan hükümlüler, suçları yukarıda belirtilen istisna suçların dışında ise, açıkta olma şartı da kalktığı için kapalı cezaevinde olsalar bile, İnfaz Hakiminin Denetimli Serbestlik kararı ile serbest kalacaktır.

5275 sayılı CGTİHK Geçici 6/2. maddesi gereği,

30/3/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından, tabi olduğu infaz rejimine göre belirlenen koşullu salıverilme süresinin hesaplanmasında;

a)Hükümlünün 15 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün, 3 gün;

b)Hükümlünün 18 yaşını dolduruncaya kadar ceza infaz kurumunda geçirdiği 1 gün, 2 gün olarak dikkate alınır.

Suç tarihi 30.03.2020 tarihinden sonra, ancak yeni infaz yasasının resmi gazetede yayınlanmasından önce işlenen suçlarda;

(5275 sayılı CGTİHK Geçici 9/1. maddesi gereği)

GEÇİCİ MADDE 9- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen suçlar nedeniyle verilen mahkumiyet kararları bakımından, 105/A maddesinin uygulanmasına ilişkin olarak, bu maddeyi ihdas eden Kanunla söz konusu maddede yapılan değişiklikten önceki ve sonraki hükümler bir bütün olarak ayrı ayrı değerlendirilir ve hükümlünün lehine olan düzenleme uygulanır. 105/A maddesinin değişiklikten önceki hükümleri değerlendirilirken, birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart uygulanmaz.

TCK 7/3. Maddesi son derece önemlidir. Burada “Şartla tahliye, erteleme, tekerrür hariç, infaz rejimine ilişkin hükümlerin derhal uygulanacağı” belirtilmektedir. Kanunun bu hükmü şartla tahliyede lehe kanun hükmünün geçerli olacağını belirtmektedir.

Şartla tahliyede lehe kanun hükmü geçerli olduğundan, hükümlünün işlediği suçun suç tarihindeki infaz kanununa göre yatacağı süre hesaplanır, yine hükümlünün yakalanıp ceza evine alındığı tarihte yürürlükte olan infaz kanununa göre müddetnamesi (Süre Belgesi) yapılarak yatacağı süre hesaplanır. Ayrıca suç tarihi ile yakalandığı tarih arasında çıkmış bir infaz yasası varsa buna göre de müddetnamesi hesaplanır. Sonuçta şartla tahliye açısından hükümlünün en lehine olan infaz kanunu uygulanır ve buna göre müddetname yapılarak hükümlü ceza evinde yatırılır. Şartla tahliye hesaplanırken geçici 9. Madde de belirtildiği üzere, önceki ve sonraki hükümler bir bütün olarak ayrı ayrı değerlendirilir ve hükümlünün lehine olan düzenleme uygulanır.

Ayrıca, Denetimli Serbestlik süresini belirten 105/A maddesinin değişiklikten önceki hükümleri değerlendirilirken, birinci fıkrasının (a) bendinde ve ikinci fıkrasında belirtilen altı aylık süre şartı ile birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen cezanın belirli bir süre infaz edilmesine ilişkin şart uygulanmaz. Sonuçta hükümlünün ceza evinde kalacağı süre hesaplanırken şartla tahliye ve denetim süresi dikkate alınarak lehine olan belirlenip buna göre hareket edilecektir.

30/03/2020 Tarihinden Sonra İşlenen Suçlar:

Denetim süresi 1 yıl olarak uygulanacak olup, 0-6 yaş aralığında çocuğu olan kadın hükümlüler için 2 yıl ve Ağır Hastalık, Engellilik ve Yaşlılık Sebebiyle Hayatını Tek Başına idame ettiremeyen hükümlüler için 3 yıl olarak uygulanacaktır. Ayrıca hükümlünün denetimli serbestlikten yararlanması için açık ceza infaz kurumunda bulunması veya açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya hak kazanması gerekmektedir.

SONUÇ :

TBMM Genel Kurulunda 14/4/2020 tarihinde kabul edilen Kanunla başta 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, 4675 sayılı İnfaz Hâkimliği Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 11 farklı kanunda değişiklik yapılmaktadır. Kanun toplam 69 maddeden oluşmaktadır. Düzenlemeyle koşullu salıverilme oranları ve denetimli serbestlik süreleri değiştirilmiştir.

UYARI

Web sitemizdeki tüm makale ve içeriklerin telif hakkı Av. Yılmaz KARAKAŞ’a aittir. Tüm makaleler hak sahipliğinin tescili amacıyla elektronik imzalı zaman damgalıdır. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır. Avukat meslektaşların makale içeriklerini dava dilekçelerinde kullanması serbesttir.

Soru ve Yorumlar İçin

Hukuki sorunlara dair her türlü görüş, yorum ve sorularınızı hukuk forumu bölümüne yazabilirsiniz.

Makale Yazarlığı İçin

Avukat veya akademisyenler hukuk makalelerini özgeçmişleri ile birlikte yayımlanmak üzere info@yilmazkarakas.av.tr adresine gönderebilirler. Makale yazımında konu sınırlaması yoktur. Makalelerin uygulamaya yönelik bir perspektifle hazırlanması rica olunur.

Leave a Reply